Všeobecné podmínky

Obecné

 • Objednání je možné e-mailem, telefonicky, sms zprávou nebo přes zprávy sociálních sítí.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Fotograf si vyhrazuje právo v ojedinělých případech focení odmítnout.
 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti (přibližně 14 dní dopředu).
 • Platba je možná pouze převodem na účet. Platby v hotovosti, nebo kartou nejsou možné.

Cena

 • Cena konkrétních typů fotografování, včetně podrobných informací o tom, co je součástí jednotlivých balíčků, je podrobně uvedena na stránce ceník.
 • Cena je splatná po odevzdání fotografií převodem na účet 207299425/0600.
 • Cena za fotografie, vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (například tisk), je formou doplatku zaplacena převodem na účet, ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny služeb nad rámec zvoleného balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat, do doby, než je řádně zaplacena.
 • Doprava fotografa na místo focení do 30km od Ostravy je v ceně balíčku. Doprava nad 30km od Ostravy je zpoplatněna 6 Kč/Km.

Průběh focení

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem a fotograf klientovi nabídne nejbližší možný volný termín.
 • Pokud fotograf ze závažných důvodů musí focení zrušit, oznámí tuto skutečnost klientovi co nejdříve a nabídne náhradní termín.
 • Fotografování probíhá na předem domluveném místě.
 • V případě špatného počasí se venkovní focení přesouvá na jiný termín.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.
 • V průběhu celého fotografování v ateliéru či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení, ať už jde o fotografie či video, bez souhlasu fotografa.
 • Při fotografování u porodu, zajištuje klient souhlas s přítomností fotografa u všech dotčených stran, jako je například nemocnice, či jiné zdravotnické zařízení nebo zdravotnický personál přítomný u porodu.
 • Fotograf může být při porodu kdykoliv vykázán zdravotnickým personálem, například z důvodu zdravotních komplikací. V tomto případě fotograf dodá pouze materiál, který získal do doby vykázání.
 • Fotograf musí být obeznámen s termínem porodu. Doba dojezdu a způsob oznámení začátku porodu bude specifikována v objednávce.
 • Jelikož nelze přesnou dobu porodu blíže určit vyhrazuje si fotograf z važných důvodů odmítnout příjezd na místo porodu bez jakékoliv náhrady ze strany objednatele.

Výběr a úprava fotografií

 • Do týdne po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět, v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií.
 • Fotografie prochází standardní úpravou, tj. ořez, úprava kontrastu, barev, tonální křivky, zostření. U portrétů je samozřejmostí doladění pleti, vyhlazení hlubokých vrásek, zvýraznění očí a odstranění drobných nedostatků pleti.
 • Doba dodání fotografií je týden od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
 • V případně nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu prodloužit.
 • Hotové fotografie posílám v digitální podobě přes úschovnu, případně osobně na datovém nosiči.
 • Neupravené fotografie uchovávám pouze po dobu, než je zakázka v pořádku předána a odsouhlasena. Odevzdané upravené fotografie archivuji po dobu max. 6 měsíců.
 • V případě, že si klient objedná také tisk fotografií, jsou veškeré fotografie a fotoprodukty vyvolávány u ověřeného dodavatele Megapixel s.r.o.
 • Klient obdrží fotografie v JPEG formátu, v plném rozlišení a v poměru stran 2:3.
 • Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy.
 • Neupravené fotografie, ani formát RAW neposkytuji.

Reklamace

 • Reklamace je možná pouze na technicky nezdařilé fotografie.
 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není v žádném případě důvod k reklamaci.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa také není důvodem k reklamaci zakázky.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

GDPR – ochrana osobních údajů

 • Zveřejnění fotografií a osobních údajů na těchto stránkách je učiněno s výslovným souhlasem osob na fotografiích zobrazených. V případě, že si již nadále nepřejete být na těchto stránkách publikováni, prosím kontaktujte mě.
 • Fotografie umístěné na těchto stránkách jsou autorským dílem fotografa Richarda Hanáčika. Fotograf prohlašuje, že byly vždy pořízeny se souhlasem osob na nich zobrazených.

Závěrečná ustanovení

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu, jako autora daného díla, dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním vodoznaku). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně jen pro výběr fotografií k retuši.
 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel, propagaci či prodej třetí straně, bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. O záměru, které fotografie chce takto použít, klienta vždy včas upozorní a požádá o písemný souhlas (například v e-mailu). Tento souhlas může klient kdykoliv odvolat.

Klient objednáním služeb souhlasí s těmito podmínkami a je s nimi srozuměn.

Platnost od 1.1.2019

Kontakt

 • Email:
 • richard@hanacik.cz

 • Email:
 • info@fajnfotograf.cz

 • Telefon:
 • +420 725 805 761

Jsem k dispozici i na sociálních sítích...